Služba za prigovore

Prigovor na rad Banke u pisanoj formi se može poslati na više načina:

Zaposleni Banke će primiti prigovor u bilo kojoj prostoriji u kojoj Banka pruža usluge, a nakon toga će izdati potvrdu o prijemu prigovora, koja sadrži mesto i vreme prijema, kao i ime zaposlenog koji je primio prigovor.

Banka je dužna da dostavi pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Banka iz razloga koji ne zavise od nje, nije u mogućnosti da dostavi odgovor u roku od 15 dana, taj rok se može produžiti za najviše dodatnih 15 dana, o čemu će Banka obavestiti korisnika.

Ukoliko Banka oceni da je prigovor osnovan, obavestiće korisnika i o tome da li su otklonjeni razlozi zbog kojih je prigovor uložen, ili  o roku i planovima za njihovo rešavanje. Ukoliko Banka oceni da je prigovor neosnovan, obavestiće korisnika uz adekvatno obrazloženje.

Ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom Banke ili mu taj odgovor nije dostavlјen u zakonskom roku, korisnik ima pravo da u roku od 6 meseci podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije. Pritužba se podnosi Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga poštom na adresu Nemanjina 17 ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd ili putem internet prezentacije Narodne banke Srbije kojoj se pristupa na početnoj stranici klikom na tekst Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga.

Obrada prigovora korisnika se ne naplaćuje.

Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom Banke na prigovor ili odgovor nije dostavljen u roku od 15 (izuzetno 30) dana, sporni odnos na osnovu prigovora može se rešiti i u postupku posredovanja koji se pokreće na predlog jedne strane i prihvatanjem predloga za pokretanje tog postupka druge strane. Postupak posredovanja sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije ili drugi organi odnosno lica nadležna za posredovanje.

Na prigovore upućene usmenim putem, banka nije u obavezi da odgovori.

Regulativa u vezi sa prigovorom korisnika:

 • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
 • Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije
 • Odluka o prigovoru pravnog lica i postupanju Banke po tom prigovoru

Ukoliko predmetna situacija nije rešena u razgovoru sa Kontakt centrom (0639005) ili putem mejla banka@yettelbank.rs, ovde se može podneti zvanični prigovor na postupanje naše Banke. Pre podnošenja prigovora, zamolili bismo za upoznavanje sa instrukcijama za podnošenje prigovora ovim putem.

 • Prigovor se može podneti u roku od tri godine od dana kada se smatra da je učinjena povreda prava ili pravnog interesa
 • Obavezno je potpuniti prva četiri polja sa ličnim podacima, potom da se verifikuje/potvrdi mejl adresa uneta u ovu formu, kako bi se nastavio proces podnošenja prigovora. Vremensko trajanje linka za verifikaciju mejl adrese je 1h. Nakon isteka ovog vremena potrebno je započeti novi proces podnošenja prigovora.
 • Yettel Bank korisnici će dobiti odgovor na prigovor na mejl adresu koja je registrovana za kontakt sa Bankom. Onima koji nisu Yettel Bank korisnici, odgovor će biti dostavljen na mejl adresu navedenoj u formi, a potom i verifikovanoj.
 • Obavezan je unos sadržaja prigovora u polje „Poruka“ sa maksimalnim brojem karaktera 5000.
 • Kao prilog prigovoru može se podneti samo prateće informacije i/ili dokumentaciju u vezi sa osnovnim prigovorom maksimalne veličine do 4 MB.

  Ime
  Prezime
  Email
  Poslednje 3 cifre JMBG-a