Da li ti treba više?

Najjednostavnije i najbrže rešenje za prevazilaženje trenutnog ili povremenog
nedostatka novca!

Uz ovu opciju imaš mogućnost da raspolažeš sredstvima koja trenutno ne poseduješ na platnom računu, u okviru odobrenog dozvoljenog limita koji ti odobri Banka.

Kamatna stopa je fiksna i obračunava se samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja računa i za onoliko dana koliko koristiš sredstva.

Yoga girl

Podnesi zahtev

Unesi podatke i očekuj poziv našeg agenta

  Ime i prezime *
  Broj telefona *
  Mesto boravka *

  Na sledećem linku možeš pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

  Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja u predugovornoj fazi o uslovima proizvoda naše Banke.

  Korisne informacije

  Karakteristike

  Napomene:
  Za podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje potrebno je da imaš otvoren tekući račun u našoj Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa, i bez naknade za izdavanje debitne platne kartice. Dozvoljeno prekoračenje je dostupno i korisnicima računa Progresiv i Starter.

  Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja može biti odobren u visini zarade/penzije koja je preneta na račun u našu Banku. Dodatno, iznos dozvoljenog prekoračenja će biti umanjen za iznos prekoračenja odobrenog u drugoj banci.

  U slučaju nedozvoljenog prekoračenja računa (iznos sredstava koje koristiš mimo ugovornog dozvoljenog prekoračenja), Banka će obračunavati kamatu u iznosu od 41,63% na godišnjem nivou.

  Ko može da se prijavi?

  • Zaposleni na neodređeno vreme, izuzev vlasnika u preduzetničkim firmama
  • Zaposleni na određeno vreme i to na period trajanja „Ugovora o radu na određeno“ minimalno narednih 7 meseci. Za zaposlene na određeno vreme rok važenja dozvoljenog prekoračenja ističe mesec dana pre isteka ugovora o radu na određeno vreme.
  • Penzioneri

  Preduslovi za podnošenje zahteva su:

  • Aktivni platni račun u našoj Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa, i bez naknade za izdavanje debitne platne kartice. Dozvoljeno prekoračenje je dostupno i korisnicima računa Progresiv i Starter.
  • Minimalno radno angažovanje – 3 meseca
  • Redovan mesečni priliv po osnovu zarade/penzije od minimum 20.000 dinara
  • Redovan prijem zarade/penzije ili dela zarade/penzije preko naše Banke

  **Pod prijemom zarade se podrazumeva da korisnik ostvaruje redovne prihode po osnovu Ugovora o radu. Nije prihvatljivo zaposlenje na privremenim i povremenim poslovima, kao i druge vrste zaposlenja i ugovora koji ne predstavljaju redovan prihod.

  Potrebna dokumentacija

  Zaposleni

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu,na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvom, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.

  Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možeš priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

  PPDG5/PPDG2R – Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza

  Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer Potvrde o elektronskoj dostavi (PDF)

  Penzioneri

  Dinarska penzija

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primaš penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijaš mejlom ili ih možeš preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili
  • Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.

   

  Način korišćenja

  Prekoračenje se koristi kada potrošiš sav novac sa svog tekućeg računa u dinarima. U slučaju da potrošiš i taj dozvoljeni iznos, trošiće se sredstva u ostalim valutama koje poseduješ.

  Reprezentativni primer

  *Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 1.10.2021.