Informacije o ugovoru na daljinu za dozvoljeno prekoračenje

Informacije o pružaocu usluge

Yettel Bank ad Beograd
Adresa: Omladinskih brigada 88, Beograd
Matični broj 17138669
PIB 100000049
Delatnost: 6419 – Ostalo monetarno posredovanje
Akcionarsko društvo upisano u registar privrednih društava kod Agencije za privredne registre, sa dozvolom za rad izdatom Rešenjem Narodne banke Jugoslavije br. 346 od 25.04.1996. godine
Mejl: banka@yettelbank.rs

Informacije o ugovoru na daljinu

Informacije o postupku ugovaranja na daljinu

Ugovor i svi pripadajući budući aneksi mogu se zaključiti u pismenoj formi putem sredstava komunikacije na daljinu na trajnom nosaču podataka u formi elektronskog dokumenta uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Pod sredstvom komunikacije na dalјinu, u smislu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga na daljinu, podrazumeva se svako sredstvo koje se može koristiti za neposredno oglašavanje, dostavlјanje informacija u predugovornoj fazi, davanje i/ili prihvat ponude, pregovaranje i zaklјučivanje ugovora bez istovremenog fizičkog prisustva pružaoca usluge i korisnika (npr. internet, elektronska pošta, pošta, telefaks i telefon).

Pod trajnim nosačem podataka, u smislu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga podrazumeva se sredstvo koje Korisniku omogućava da sačuva podatke koji se odnose na njega, da tim podacima pristupi ili ih reprodukuje u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja.

Ukoliko vrednost Ugovora, ne prelazi 600.000,00 dinara, Korisnik ga može zaklјučiti i bez upotrebe svog kvalifikovanog elektronskog potpisa, ako je saglasnost za zaklјučenje tog ugovora dao korišćenjem najmanje dva elementa za potvrđivanje korisničkog identiteta (autentifikacija) ili korišćenjem šema elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Dva elementa za potvrđivanje korisničkog identiteta:
u slučaju aplikacije za elektronsko bankarstvo dva faktora su korisničko ime i lozinka (kojim se klijent autentifikuje na internet aplikaciju) i mobilni telefon na koji korisnik dobija OTP (jednokratna lozinka).
u slučaju aplikacije za mobilno bankarstvo dva faktora su PIN kod (kojim se klijent autentifikuje u aplikaciju na uređaju) i sam uređaj.
Tehnički preduslovi za zaključenje Ugovora podrazumevaju odgovarajuću opremu (računar, telefon i sl.) kao i postojanje internet konekcije, koje je potrebno da obezbedi korisnik. Obezbeđenje prethodno navedenih preduslova i opreme može da prouzrokuje određene troškove Korisniku (prema trećim licima), ukoliko iste nije već obezbedio (pribavio).

Banka je omogućila Korisniku da se upozna sa sadržinom Ponude, Nacrta ugovora sa obaveznim elementima i Opštih uslova poslovanja Banke u predugovornoj fazi, a pre prihvatanja odobrenih uslova kreditnog proizvoda.
Nakon upoznavanja sa sadržinom Ponude, Nacrta ugovora sa obaveznim elementima ugovora i Opštih uslova poslovanja, Korisnik pristupa prihvatanju ponude i odobrenih uslova, odnosno zaključenju Ugovora na daljinu, putem internet ili mobilne aplikacije.

Posredstvom internet ili mobilne aplikacije Banka pruža sve informacije i odgovarajuća pojašnjenja o uslovima koji se odnose na kreditni proizvod i dostavlja Ugovor sa pratećom dokumentacijom.
Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku, na kome će se obavljati i komunikacija između Banke i Korisnika u toku trajanja ugovornog odnosa.

Rok trajanja ugovora na daljinu

Ugovor o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu fizičkog lica  zaključuje se na rok od 12 meseci.

Način plaćanja i izvršenja obaveza

Banka stavlja na raspolaganje Korisniku odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja na period od 12 meseci, računajući od dana aktiviranja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.
Korisnik sredstva dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu može koristiti za potrošnju u RSD u slučaju kada Korisnik na svom tekućem računu nema pozitivan saldo dinarskih sredstava, bez obzira na raspoloživi iznos sredstava koje Korisnik ima na računu u valutama različitim od RSD. U slučaju potrošnje u stranoj valuti, sredstva iz dozvoljenog prekoračenja će se koristiti ukoliko Korisnik nema raspoloživih deviznih sredstava niti pozitivan saldo dinarskih sredstava, u kom slučaju će se vršiti konverzija po prodajnom kursu Banke za devize važećem na dan zaduženja tekućeg računa.

Korisnik je u obavezi da na dan isteka odobrenog prekoračenja, odnosno po isteku perioda raspoloživosti, Banci otplati sva iskorišćena sredstva po dozvoljenom prekoračenju zajedno sa obračunatim kamatama i naknadama. Za iznose obračunate kamate Banka zadužuje tekući račun Korisnika, svakog poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec, bez posebnog obaveštenja i bez prethodne saglasnosti Korisnika.

Sva dospela potraživanja po osnovu Ugovora, Banka naplaćuje zaduženjem bilo kojeg računa koji Korisnik ima kod Banke. U slučaju naplate dospelih potraživanja iz deviznih sredstava Korisnika, Banka će za obračun primeniti kupovni kurs Banke za valutu na dan zaduženja Računa.

Informacije o pravu Korisnika da odustane od ugovora na daljinu

Korisnik ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja, bez navođenja razloga za odustanak. Korisnik je dužan da o toj nameri obavesti Banku u pisanoj formi, na način kojim se potvrđuje prijem obaveštenja o odustanku, pri čemu se datum prijema tog obaveštenja smatra datumom odustanka od Ugovora. Korisnik obaveštenje o odustanku može uputiti Banci preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu sedišta Banke – Yettel Bank ad Beograd, ul. Omladinskih brigada 88 – Služba za brigu o korisnicima ili na e-mail adresu Banke – banka@yettelbank.rs. Ukoliko Korisnik odustane od Ugovora o kreditu, dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja Banci, vrati Banci glavnicu i kamatu za vreme korišcenja kredita, kao i da Banci nadoknadi stvarne troškove koje je Banka imala povodom zaključenja Ugovora. Ukoliko Korisnik ne iskoristi pravo na odustanak Ugovora u skladu sa navedenim, Ugovor ostaje na snazi i sva prava i obaveze iz Ugovora se primenjuju na ugovorne strane.

Informacije o otkazu Ugovora na daljinu pre isteka roka njegovog trajanja

Korisnik ima pravo da otkaže ovaj Ugovor, kao i da putem ugovorenih kanala komunikacije, bez naknade i u svakom momentu pre isteka roka njegovog trajanja jednostrano raskine Ugovor. Korisnik može ostvariti ovo pravo, tek po prethodnom izmirenju obaveza, koje ima po ugovoru prema Banci.

Ukoliko se ostvari jedan ili više od Ugovorom predviđenih uslova za jednostrani raskid ugovora, Banka ima pravo da otkaže Ugovor i proglasi sve obaveze dospelim i kao i da zahteva njihovu naplatu. Izjavu o raskidu ovog Ugovora Banka upućuje Korisniku u pisanoj formi ili na trajnom nosaču podataka na adresu, email adresu, odnosno broj mobilnog telefona Korisnika koji su Banci dostavljeni prilikom uspostavljanja poslovne saradnje, odnosno na adresu, imejl adresu ili broj telefona o kojima je Korisnik naknadno obavestio Banku. Danom prijema izjave o raskidu, Ugovor se smatra raskinutim i na dan raskida ovog Ugovora dospevaju na naplatu sve neizmirene obaveze Korisnika i u tom slučaju Banka vrši naplatu svih svojih potraživanja.

Informacije o načinu rešavanja sporova

Pravo na prigovor Korisnika:

Korisnik ima pravo da uputi prigovor u pisanoj formi ukoliko smatra da se Banka ne pridržava odredbi propisa kojima se uređuju platne i/ili finansijske usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog Ugovora.
Korisnik ima pravo na prigovor u roku od 3 godine od dana od kada mu je učinjena povreda prava ili interesa. Banka ne naplaćuje postupanje po prigovorima.

Prigovor se može dostaviti putem:

  • internet ili mobilne aplikacije,
  • internet stranice Banke,
  • imejl adrese: prigovori.banka@yettelbank.rs,
  • poštom na adresu: Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd ili
    lično u poslovnim prostorijama Banke.

Banka će sa dužnom pažnjom razmotriti navode iz primljenog prigovora i Korisniku poslati odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Banka može produžiti rok za dostavljanje odgovora za dodatnih 15 dana, o čemu će obavestiti Korisnika.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan odgovorom Banke, ima pravo da se obrati pritužbom Narodnoj banci Srbije na adresu: Nemanjina 17, Beograd ili Poštanski fah 712, Beograd ili preko internet prezentacije Narodne banke Srbije ili da zahteva rešavanje spornog odnosa posredovanjem pred Narodnom bankom Srbije ili drugim organom ili licem ovlašcenim za posredovanje. Postupak posredovanja sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije – posrednici koji su imenovani odlukom ovlašćenog organa u Republici Srbiji, odnosno koji imaju licencu posrednika i nalaze se na spisku posrednika i isti je besplatan za strane u tom postupku. Strane u spornom odnosu mogu odlučiti da se postupak posredovanja sprovede pred drugim organom nadležnim za posredovanje.

Sporazum strana postignut u postupku posredovanja pred Narodnom bankom Srbije ima snagu izvršne isprave pod uslovima predviđenim zakonom.

Merodavno pravo i nadležnost suda za rešavanje sporova:

  • Na sva pitanja koja eventualno nisu regulisana odredbama ugovora i pratećih priloga i aneksa, primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Zakona o obligacionim odnosima i drugi važeći propisi Republike Srbije, kao i Opšti uslovi poslovanja Banke.
  • Sve eventualne sporove koji proisteknu iz ugovornog odnosa, Banka i Korisnik će nastojati da reše sporazumno. Ukoliko eventualni sporovi ne budu rešeni sporazumno rešavaće ih nadležni sud na čijem prodručju tuženi ima prebivalište ili boravište.